من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > استخر > استخر علی ابن ابیطالب اصفهان | من و شهر
۰ ۲۶۷۷

استخر علی ابن ابیطالب

استخر علی ابن ابیطالب اصفهاناستخر علی ابن ابیطالب اصفهاناستخر علی ابن ابیطالب اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

مجموعه های تخفیف دار

اطلاعات تماس استخر علی ابن ابیطالب

۰۳۱ ۳۴۴۵ ۱۴۰۵
اصفهان ، خیابان ابن سینا ، جنب اداره بهداشت ، مجموعه فرهنگ قرآن و ورزش علی ابن ابیطالب ، استخر علی ابن ابیطالب
www.emamali۱۱۰.com
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات استخر علی ابن ابیطالب

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات استخر
خدمات استخر

لیست قیمت استخر علی ابن ابیطالب

تعرفه آموزش
لیست قیمت اشتراک
برنامه سانس های آزاد استخر علی ابن ابی طالب