من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > استخر > استخر شهید نصر اصفهان | من و شهر
۰ ۶۱۹۴

استخر شهید نصر

استخر شهید نصر ( ۲۲ بهمن) اصفهان من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

مجموعه های تخفیف دار

اطلاعات تماس استخر شهید نصر

۰۳۱ ۳۶۲۰ ۰۲۲۰
اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، ورزشگاه شهدای ارتش ، استخر نصر
http://manoshahr.ir/nasr
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات استخر شهید نصر

تأسیسات
امکانات استخر
خدمات استخر
مشخصات عمومی

برنامه سانس های آزاد استخر شهید نصر اصفهان