من و شهر > لوکال > باشگاه بدنسازی آپادانا اصفهان | من و شهر
۰ ۶۴۴۴

سالن بدنسازی آپادانا

باشگاه بدنسازی آپادانا اصفهان باشگاه بدنسازی آپادانا اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی آپادانا

۰۳۱ ۳۶۴۱ ۳۸۱۱
۰۳۱ ۳۶۴۱ ۳۸۱۰
اصفهان ، خیابان آپادانا دوم ، مقابل مسجد کاظمیه ، باشگاه بدنسازی آپادانا
http://manoshahr.ir/apadana
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی آپادانا

تأسیسات
امکانات
خدمات
مشخصات عمومی

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی آپادانا

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی آپادانا

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی آپادانا

منوی پیشنهادیلیست قیمت سالن بدنسازی آپادانا

تجهیزات