من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه‌ بولینگ ‌و ‌بیلیارد > بولینگ جی اصفهان | من و شهر
۰ ۶۶۲۲

بولینگ جی

سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان من و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بولینگ جی(یک ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل

۵۰۱ خرید
پرداخت تنها ۱۳۲۰۰۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰۰تومان
12%
باقی مانده: ۴۹ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۳۲,۰۰۰ ت

بولینگ جی(نیم ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل

۳۱۲ خرید
پرداخت تنها ۶۹۶۰۰ تومان بجای ۸۰۰۰۰ تومان
13%
باقی مانده: ۸۸ عدد
۸۰,۰۰۰ ت ۶۹,۶۰۰ ت

بولینگ جی(نیم ساعت) شنبه تا چهارشنبه

۳۰۳ خرید
پرداخت تنها ۶۴۰۰۰ تومان بجای ۸۰۰۰۰ تومان
20%
باقی مانده: ۹۷ عدد
۸۰,۰۰۰ ت ۶۴,۰۰۰ ت

بولینگ جی(یک ساعت)شنبه تا چهارشنبه

۴۹۵ خرید
پرداخت تنها ۱۲۰۰۰۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
20%
باقی مانده: ۵۵ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۲۰,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

بولینگ پردیس(یک ساعت)
20%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۱:۲۰:۱۱
۷۰۰
بولینگ پردیس(نیم ساعت)
20%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۱:۲۰:۱۱
۶۰۰
بولینگ خانوادگی جی نیم ساعت
20%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۱:۲۰:۱۱
۴۰۰
بولینگ خانوادگی جی یک ساعت
20%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۱:۲۰:۱۱
۵۵۰
بولینگ جی(نیم ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل
13%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۹,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۱:۲۰:۱۱
۴۰۰
بولینگ جی(یک ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل
12%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۳۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۱:۲۰:۱۱
۵۵۰

اطلاعات تماس بولینگ جی

۰۳۱ ۳۵۲۳ ۹۵۰۰
اصفهان ، خیابان جی ، بعد از خیابان شهروند ، حدفاصل خیابان شهروند و اتوبان آقابابایی ، بولینگ جی

خدمات و امکانات بولینگ جی

مشخصات

لیست قیمت بولینگ جی

لیست قیمت اشتراک

برای اطلاعات بیشتر با بولینگ جی تماس حاصل شود

بتاهای جدید

بولینگ پردیس(نیم ساعت)
20%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۱:۲۰:۱۱
۶۰۰
بولینگ پردیس(یک ساعت)
20%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۱:۲۰:۱۱
۷۰۰
بولینگ جی(نیم ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل
13%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۹,۶۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۱:۲۰:۱۱
۴۰۰
بولینگ خانوادگی جی یک ساعت
20%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۱:۲۰:۱۱
۵۵۰
بولینگ خانوادگی جی نیم ساعت
20%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۱:۲۰:۱۱
۴۰۰
بولینگ جی(یک ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل
12%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۳۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۶ روز + ۱۱:۲۰:۱۱
۵۵۰