من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان امیرالمومنین اصفهان | من و شهر
۰ ۲۹۹۷

رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان امیرالمومنین

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان امیرالمومنین

۰۳۱ ۳۲۲۹ ۱۰۷۱
اصفهان ، خیابان احمد آباد ، رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان امیرالمومنین
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان امیرالمومنین

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات