من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان اصفهان | من و شهر
۱ ۰

بیمارستان اصفهان

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان اصفهان

۰۳۱ ۳۲۳۳ ۰۰۱۸
۰۳۱ ۳۲۳۳ ۰۰۱۷
۰۳۱ ۳۲۳۳ ۰۰۱۶
۰۳۱ ۳۲۳۳ ۰۰۱۵
اصفهان ،خیابان شیخ بهایی ،چهارراه اردیبهشت ، بیمارستان اصفهان
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان اصفهان

بخش های درمانگاهی
بخش های پاراکلینیکی
بخش های ستاره دار
بخش های بستری
مشخصات و امکانات