من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > باغ تالار بهار اصفهان | من و شهر
۰ ۳۰۱۹

باغ تالار بهار

اطلاعات تماس باغ تالار بهار

۰۹۳۹ ۳۰۱ ۳۲۸۱
۰۹۱۳ ۳۰۱ ۳۲۸۱
۰۳۱ ۳۳۰۱ ۳۲۸۱
اصفهان ،خیابان جی ،خوراسگان ،خیابان سلمان ،ادامه ی کانال پل اول ،جنب جایگاه گاز
http://manoshahr.ir/bagh-e-bahar
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات باغ تالار بهار

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات