من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه خیریه ابوالعباس اصفهان | من و شهر
۰ ۱۸۵۴

رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه خیریه ابوالعباس

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه خیریه ابوالعباس

۰۳۱ ۳۵۲۴ ۱۱۱۴
اصفهان ، خوراسگان ، جنب امام زاده ابولعباس ، رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه خیریه ابوالعباس
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه خیریه ابوالعباس

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات