من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان دکتر کریمی اصفهان | من و شهر
۰ ۱۵۹۲

بیمارستان دکتر کریمی

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان دکتر کریمی

۰۳۱ ۳۲۶۷ ۳۷۴۰
اصفهان ،مشتاق اول ،جنب دندانپزشکی حضرت محمد ،کوچه روشن ، بیمارستان دکتر کریمی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان دکتر کریمی

بخش های درمانگاهی
بخش های بستری
بخش های پاراکلینیکی
مشخصات و امکانات