من و شهر > لوکال > تاکسی تلفنی عالی قاپو اصفهان | من و شهر
۰ ۶۴۴

تاکسی تلفنی عالی قاپو

تاکسی تلفنیمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تاکسی تلفنی عالی قاپو

۰۳۱ ۳۲۲۲ ۲۲۰۷
۰۳۱ ۳۲۲۲ ۹۳۰۳
اصفهان ، چهار باغ عباسی ، هتل عالی قاپو
http://manoshahr.ir/alighapoo
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تاکسی تلفنی عالی قاپو

محدودیت
امکانات-خدمات