من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > دفتر ثبت‌ازدواج > دفتر ثبت ازدواج سعید شریفی هراتمه اصفهان | من و شهر
۰ ۱۸۹۵

دفتر‌ثبت‌ازدواج‌سعید‌شریفی‌هراتمه

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس دفتر‌ثبت‌ازدواج‌سعید‌شریفی‌هراتمه

۰۳۱ ۳۶۶۳ ۵۱۴۶
اصفهان ، خیابان نیکبخت ، روبروی دادگستری ، ساختمان دیبا ، طبقه اول
http://manoshahr.ir/sharifi-۱
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات

مدارک لازم برای ثبت عقد دائم

مدارک لازم برای ثبت عقد موقت

مدارک لازم برای صدور معرفی نامه آزمایشگاه

– شناسنامه و کارت ملی زوجین
– برگه جواب آزمایش زوجین ( از تاریخ صدور نباید بیشتر از یک ماه گذشته باشد )
– شناسنامه و کارت ملی پدر زوجه و در صورت فوت گواهی فوت ایشان به همراه شناسنامه ابطال شده ، شناسنامه و کارت ملی جد پدری
– گواهی فوت به همراه شناسنامه ابطال شده همسر و یا طلاق نامه ( درصورتی که زوجه بیوه ویا مطلقه باشد )
– حضور سه نفر بعنوان شاهد با کارت ملی و شناسنامه
– حضور دو نفر بعنوان معرف با کارت ملی و شناسنامه
– شناسنامه و کارت ملی زوج و زوجه
– شناسنامه و کارت ملی پدر زوجه و الزامی بودن حضور ایشان ( در صورت دوشیزه بودن )
– طلاق نامه و یا گواهی فوت همسر ( مربوط به زوجه درصورت ازدواج )
– دو قطعه عکس ۴*۳ زوج و زوجه

– حضور زوجین حداقل یک روز قبل از روز عقد
– شناسنامه عکس دار زوج و زوجه
– کارت ملی زوج و زوجه
– یک قطعه عکس ۴*۳ زوج و زوجه

داشتن برگ جواب آزمایشگاه برای ثبت عقد دائم الزامی می باشد!

جواب آزمایشگاه از تاریخ صدور فقط به مدت یک ماه اعتبار دارد!