من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > قنادی سمبل اصفهان | من و شهر
۰ ۶۳۰

قنادی سمبل

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس قنادی سمبل

۰۳۱ ۳۲۳۳ ۱۹۷۰
اصفهان ، خیابان مطهری
http://manoshahr.ir/sombol
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات قنادی سمبل

مشخصات - امکانات