من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > استخر > استخر ساحل اصفهان (استخر جی) | من و شهر
۰ ۷۸۴۰

استخر ساحل (جی)

استخر ساحل اصفهان (استخر جی) استخر ساحل اصفهان (استخر جی) من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

مجموعه های تخفیف دار

اطلاعات تماس استخر ساحل (جی)

۰۳۱ ۳۲۳۰ ۴۴۴۲
اصفهان ،خیابان جی، نبش خیابان پروین ،استخر ساحل (جی)
www.jsahel.ir
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات استخر ساحل (جی)

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات استخر
خدمات استخر

لیست قیمت استخر ساحل (جی)

تعرفه آموزش
لیست قیمت اشتراک
برنامه سانس های آزاد استخر ساحل اصفهان