من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > پیست > پیست اسکی فریدونشهر اصفهان | من و شهر
۰ ۴۷۹۰

پیست اسکی فریدونشهر

پیست اسکی فریدون شهر اصفهان پیست اسکی فریدون شهر اصفهان پیست اسکی فریدون شهر اصفهان من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس پیست اسکی فریدونشهر

۰۹۱۳ ۳۷۱ ۹۱۷۶
اصفهان ، فریدونشهر ، پیست اسکی فریدونشهر
http://manoshahr.ir/fereydunshahr
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات پیست اسکی فریدونشهر

مشخصات-امکانات پیست