من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن چند منظوره مجموعه ورزشی ابن سینا اصفهان | من و شهر
۱ ۰

سالن چند منظوره ابن سینا

اطلاعات تماس سالن چند منظوره ابن سینا

۰۳۱ ۳۴۴۶ ۴۳۱۷
اصفهان ،خیابان مدرس ،روبروی خیابان مولوی ،کوچه باغ سهیل ،مجموعه ورزشی ابن سینا
http://manoshahr.ir/ibn-sina
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن چند منظوره ابن سینا

خدمات-امکانات سالن چند منظوره
مشخصات