من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > استخر شرکت آب منطقه ای اصفهان | من و شهر
۰ ۲۳۹۱

استخر آب منطقه ای

استخر شرکت آب منطقه ای اصفهاناستخر شرکت آب منطقه ای اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس استخر آب منطقه ای

۰۳۱ ۳۲۶۱ ۰۶۳۳
اصفهان ،خیابان سلمان فارسی (مشتاق سوم) ،بعد از پل شهرستان ،مقابل دانشگاه پیام نور ،مجموعه ورزشی (ورزشگاه) شرکت آب منطقه ای اصفهان ،استخر آب منطقه ای
http://manoshahr.ir/aab-mantaghei-۳
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات استخر آب منطقه ای

تأسیسات
خدمات استخر
امکانات استخر
مشخصات عمومی

برنامه سانس های آزاد استخر آب منطقه ای