من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن های دیگر > باشگاه اسکواش لند مجموعه ورزشی پرواز اصفهان | من و شهر
۰ ۱۴۵۴

باشگاه اسکواش لند مجموعه ورزشی پرواز

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس باشگاه اسکواش لند مجموعه ورزشی پرواز

۰۳۱ ۳۶۷۰ ۲۰۱۲
۰۳۱ ۳۶۷۰ ۲۰۱۱
اصفهان ، خیابان مرداویج ، انتهای خیابان شیخ کلینی ،باشگاه اسکواش لند مجموعه ورزشی پرواز
http://manoshahr.ir/parvaz-squash
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات باشگاه اسکواش لند مجموعه ورزشی پرواز

مشخصات-امکانات