من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن های دیگر > سالن فوتسال پیروزی اصفهان | من و شهر
۰ ۳۸۱۱

سالن فوتسال پیروزی

سالن فوتسال پیروزیسالن فوتسال پیروزیسالن فوتسال پیروزیسالن فوتسال پیروزیسالن فوتسال پیروزیسالن فوتسال پیروزیسالن فوتسال پیروزیسالن فوتسال پیروزیسالن فوتسال پیروزی

اطلاعات تماس سالن فوتسال پیروزی

۰۳۱ ۳۲۳۰ ۱۳۰۰
اصفهان خیابان جی ،ابتدای خیابان لاهور ، سالن فوتسال پیروزی
http://manoshahr.ir/piroozi
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن فوتسال پیروزی

مشخصات-امکانات