من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی مجموعه ورزشی پرواز اصفهان | من و شهر
۰ ۳۷۷۲

سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پرواز

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پرواز

اصفهان ، خیابان مرداویج ، انتهای خیابان شیخ کلینی ، مجموعه ورزشی پرواز ، باشگاه بدنسازی پرواز
http://manoshahr.ir/parvaz
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پرواز

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پرواز

منوی پیشنهادی

تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پرواز

منوی پیشنهادی

تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پرواز

منوی پیشنهادی

لیست قیمت سالن بدنسازی مجموعه ورزشی پرواز

تجهیزات