من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی اساطیر اصفهان | من و شهر
۰ ۳۷۴۲

سالن بدنسازی اساطیر

باشگاه بدنسازی اساطیر اصفهانباشگاه بدنسازی اساطیر اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی اساطیر

۰۳۱ ۳۷۸۶ ۷۰۶۰
اصفهان ،خیابان رودکی ،جنب امامزاده محسن ،باشگاه بدنسازی اساطیر
http://manoshahr.ir/asatir
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی اساطیر

تأسیسات
امکانات
خدمات
مشخصات عمومی

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی اساطیر

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی اساطیر

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی اساطیر

منوی پیشنهادی
لیست قیمت سالن بدنسازی اساطیر

تجهیزات