من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی برجیس اصفهان | من و شهر
۰ ۱۵۰۶

کلینیک فیزیوتراپی تریتا

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

فیزیوتراپی در منزل( یک عضو)

۹ خرید
پرداخت تنها ۹۶۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
20%
باقی مانده: ۴۶ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۹۶,۰۰۰ ت

بهبود سلامت با بیوفیدبک

۶ خرید
پرداخت تنها ۱۲۲۰۸۰تومان بجای ۱۵۲۶۰۰ تومان
20%
باقی مانده: ۴۹ عدد
۱,۵۲۶,۰۰۰ ت ۱,۲۲۰,۸۰۰ ت

مگنت ترابی در فیزیوتراپی تریتا

۳ خرید
پرداخت تنها ۵۶۷۲۰ تومان بجای ۷۰۹۰۰ تومان
20%
باقی مانده: ۵۲ عدد
۷۰,۹۰۰ ت ۵۶,۷۲۰ ت

لیزر پر توان( یک جلسه)

۳۷ خرید
پرداخت تنها ۷۸۸۸۰ تومان بجای ۹۸۶۰۰ تومان
20%
باقی مانده: ۶۳ عدد
۹۸,۶۰۰ ت ۷۸,۸۸۰ ت

تسکین عضلات با دستگاه دیاترمی

۴ خرید
پرداخت تنها ۱۶۲۶۴ تومان بجای ۲۰۳۳۰ تومان
20%
باقی مانده: ۵۱ عدد
۲۰,۳۳۰ ت ۱۶,۲۶۴ ت

درمان دستی در فیزیوتراپی

۳۲ خرید
پرداخت تنها ۲۳۰۴۰ تومان بجای ۲۸۸۰۰ تومان
20%
باقی مانده: ۶۸ عدد
۲۸,۸۰۰ ت ۲۳,۰۴۰ ت

کینزیوتیپینگ( برچسب رنگی کاهش درد)

۱۲ خرید
پرداخت تنها ۳۰۳۴۲ تومان بجای ۵۰۵۷۰ تومان
40%
باقی مانده: ۴۳ عدد
۵۰,۵۷۰ ت ۳۰,۳۴۲ ت

شاک ویو(درمان دردهای عضلانی)

۱۴ خرید
پرداخت تنها ۸۴۳۳۸ تومان بجای ۱۱۲۴۵۰ تومان
25%
باقی مانده: ۸۶ عدد
۱۱۲,۴۵۰ ت ۸۴,۳۳۸ ت

بتاهای جدید

سونای نمک درمانی داغ
30%
۸۰,۰۰۰ ت
۵۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱:۵۷:۳۶
۱۱۰
%۲۵ تخفیف ماساژ سنگین و پرفشار
25%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱:۵۷:۳۶
۷۰
لیزر پر توان( یک جلسه)
20%
۹۸,۶۰۰ ت
۷۸,۸۸۰ ت
۰ ماه و ۱۹ روز + ۱:۵۷:۳۶
۱۰۰
%30 تخفیف ماساژ تراپی( کمک درمان)
30%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۹۱,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱:۵۷:۳۶
۶۰
بهبود سلامت با بیوفیدبک
20%
۱,۵۲۶,۰۰۰ ت
۱,۲۲۰,۸۰۰ ت
۰ ماه و ۱۴ روز + ۱:۵۷:۳۶
۵۵

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی تریتا

۳۴۴۱۳۸۵۲
۰۹۳۵۱۷۷۱۱۴۵
اصفهان، خیابان رباط اول، نبش چهارراه رزمندگان، ساختمان نامداران ۲ طبقه ۲

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی تریتا

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات

بتاهای جدید

%30 تخفیف ماساژ تراپی( کمک درمان)
30%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۹۱,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱:۵۷:۳۶
۶۰
%3۵ تخفیف ماساژ ریلکسی
35%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱:۵۷:۳۶
۱۱۰
تسکین عضلات با دیاترمی
20%
۲۰,۳۳۰ ت
۱۶,۲۶۴ ت
۰ ماه و ۱۴ روز + ۱:۵۷:۳۶
۵۵
%۲۵ تخفیف ماساژ سوئدی
25%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۲,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۱:۵۷:۳۶
۶۰
فیزیوتراپی در منزل( یک عضو)
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۴ روز + ۱:۵۷:۳۶
۵۵