من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه حضرت ابوالفضل اصفهان | من و شهر
۰ ۲۶۷۹

رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه حضرت ابوالفضل

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه حضرت ابوالفضل

۰۳۱ ۳۴۵۰ ۱۰۸۰
اصفهان ، خیابان برازنده ، رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه حضرت ابوالفضل
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه حضرت ابوالفضل

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات