من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیوگرافی دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۰۳

رادیوگرافی دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیوگرافی دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی

۰۳۱ ۳۶۶۸ ۷۰۸۰
اصفهان ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده دندانپزشکی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیوگرافی دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی

مشخصات و امکانات
رادیولوژی