من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان نور اصفهان | من و شهر
۰ ۱۳۷۱

رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان نور

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان نور

۰۳۱ ۳۲۲۲ ۲۱۲۷
اصفهان ، خیابان استانداری ، رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان نور
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان نور

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات