من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان فارابی اصفهان | من و شهر
۰ ۷۱۲

رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان فارابی

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان فارابی

۰۳۱ ۳۵۳۱ ۱۴۶۰
اصفهان ، بلوار ارغوانیه ، رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان فارابی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان فارابی

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات