من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان عیسی بن مریم
۰ ۹۵۰

رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان عیسی بن مریم

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان عیسی بن مریم

۰۳۱ ۳۲۳۳ ۹۰۱۲
اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، رادیولوژی یمارستان عیسی بن مریم
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان عیسی بن مریم

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات