من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان سعدی اصفهان | من و شهر
۰ ۴۸۸

تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان سعدی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان سعدی

۰۳۱ ۳۶۶۱ ۳۰۸۲
اصفهان ، خیابان میر ، تصویر برداری پزشکی بیمارستان سعدی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تصویر برداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان سعدی

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات