من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و پزشکی هسته ای شبانه روزی بیمارستان چمران اصفهان | من و شهر
۰ ۳۹۱۶

رادیولوژی و پزشکی هسته ای شبانه روزی بیمارستان چمران

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و پزشکی هسته ای شبانه روزی بیمارستان چمران

۰۳۱ ۳۲۶۰ ۰۹۶۴
۰۳۱ ۳۲۶۰ ۰۹۶۳
۰۳۱ ۳۲۶۰ ۰۹۶۲
۰۳۱ ۳۲۶۰ ۰۹۶۱
اصفهان ، خیابان سلمان فارسی ، رادیولوژی و پزشکی هسته ای بیمارستان چمران
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و پزشکی هسته ای شبانه روزی بیمارستان چمران

اسکن هسته ای
رادیولوژی
مشخصات و امکانات