من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان امام موسی کاظم اصفهان | من و شهر
۰ ۷۴۵

رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان امام موسی کاظم

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان امام موسی کاظم

۰۳۱ ۳۳۴۵ ۷۶۷۰
اصفهان بلوار کاوه ، رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان امام موسی کاظم اصفهان
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان امام موسی کاظم

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات