من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان ۵۷۷ ارتش اصفهان | من و شهر
۰ ۵۸۳

رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان ۵۷۷ ارتش

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان ۵۷۷ ارتش

۰۳۱ ۳۶۲۴ ۰۰۲۱
اصفهان، خیابان هزارجریب ، کوی بهار ، جنب پست بانک ، رادیولوژی بیمارستان ۵۷۷ ارتش
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی شبانه روزی بیمارستان ۵۷۷ ارتش

رادیولوژی
مشخصات و امکانات