من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی شرکت نفت
۰ ۹۸۴

رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی شرکت نفت

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی شرکت نفت

۰۳۱ ۳۶۲۰ ۸۵۳۲
اصفهان، خیابان ارتش ، رادیولوژی و سونوگرافی شرکت نفت
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی شرکت نفت

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات