من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان شهید بهشتی اصفهان | من و شهر
۰ ۱۶۹۲۶

بیمارستان شهید بهشتی

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان شهید بهشتی

۰۳۱ ۳۲۳۶ ۷۰۰۱
اصفهان ،خیابان شهید مطهری ،نبش پل فلزی ، بیمارستان شهید بهشتی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان شهید بهشتی

بخش های درمانگاهی
بخش های پاراکلینیکی
بخش های ستاره دار
بخش های بستری
مشخصات و امکانات