من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان حجتیه اصفهان | من و شهر
۱ ۰

بیمارستان حجتیه

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان حجتیه

۰۳۱ ۳۶۳۰ ۶۰۰۴
۰۳۱ ۳۶۳۰ ۶۰۰۳
۰۳۱ ۳۶۳۰ ۶۰۰۲
۰۳۱ ۳۶۳۰ ۶۰۰۱
اصفهان ،خیابان امام سجاد ،خیابان سپهسالار ، بیمارستان حجتیه
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان حجتیه

مشخصات و امکانات
بخش های درمانگاهی
بخش های پاراکلینیکی
بخش های ستاره دار
بخش های بستری