من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان کاشانی اصفهان | من و شهر
۰ ۲۱۸۳

بیمارستان کاشانی

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان کاشانی

۰۳۱ ۳۲۳۳ ۰۰۹۱
اصفهان ، خیابان آیت الله کاشانی ، بیمارستان آیت آلله کاشانی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان کاشانی

بخش های پاراکلینیکی
بخش های درمانگاهی
بخش های ستاره دار
بخش های بستری
مشخصات و امکانات