من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان ۵۷۷ ارتش اصفهان | من و شهر
۱ ۰

بیمارستان ۵۷۷ ارتش

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان ۵۷۷ ارتش

۰۳۱ ۳۶۲۸ ۱۰۸۰
اصفهان ،خیابان صفه ، بیمارستان ۵۵۷ ارتش
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان ۵۷۷ ارتش

بخش های بستری
مشخصات و امکانات