من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان امام خمینی اصفهان | من و شهر
۱ ۰

بیمارستان امام خمینی

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان امام خمینی

۰۳۱ ۳۷۲۲ ۲۸۰۲
۰۳۱ ۳۷۲۲ ۲۸۰۱
اصفهان ،جرقویه ، بیمارستان امام خمینی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان امام خمینی

بخش های درمانگاهی
بخش های پاراکلینیکی
بخش های ستاره دار
بخش های بستری
مشخصات و امکانات