من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان چمران اصفهان | من و شهر
۱ ۰

بیمارستان چمران

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان چمران

۰۳۱ ۳۲۶۰ ۰۹۶۴
۰۳۱ ۳۲۶۰ ۰۹۶۳
۰۳۱ ۳۲۶۰ ۰۹۶۲
۰۳۱ ۳۲۶۰ ۰۹۶۱
اصفهان ،خیابان سلمان فارسی ،بعد از پل شهرستان ، بیمارستان چمران
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان چمران

بخش های درمانگاهی
بخش های پاراکلینیکی
بخش های ستاره دار
بخش های بستری
مشخصات و امکانات