من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان ورزنه اصفهان | من و شهر
۱ ۰

بیمارستان ورزنه

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان ورزنه

۰۳۱ ۳۶۶۱ ۹۶۶۱
اصفهان ،ورزنه ،خیابان شهرداری ، بیمارستان ورزنه
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان ورزنه

بخش های بستری
بخش های پاراکلینیکی
بخش های ستاره دار
مشخصات و امکانات