من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان حضرت زهرا اصفهان | من و شهر
۰ ۱۳۰۰

بیمارستان حضرت زهرا

من و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

%30 تخفیف ماساژ تراپی( کمک درمان)
30%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۹۱,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۴۷
۷۰
بهبود سلامت با بیوفیدبک
20%
۱,۵۲۶,۰۰۰ ت
۱,۲۲۰,۸۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۴۷
۷۰
فیزیوتراپی در منزل( یک عضو)
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۴۷
۵۵
%۱۵ تخفیف ماساژ روسی
15%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۶ روز + ۷:۴۰:۴۷
۱۰۰
ماساژ، تمرین درمانی، تکنیک های دستی
20%
۲۸,۸۰۰ ت
۲۳,۰۴۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۴۷
۹۰
%۲۵ تخفیف ماساژ سوئدی
25%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۲,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۴۷
۹۰
من و شهر
من و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان حضرت زهرا

۰۳۱ ۳۵۵۱ ۱۱۹۷
۰۳۱ ۳۵۵۱ ۱۱۹۶
۰۳۱ ۳۵۵۱ ۱۱۹۵
اصفهان ،چهاراه عاشق اصفهانی ،بعد از حرم ، بیمارستان حضرت زهرا

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان حضرت زهرا

بخش های بستری
بخش های پاراکلینیکی
بخش های ستاره دار
مشخصات و امکانات

بتاهای جدید

%25 تخفیف ماساژ روسی
25%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۴۷
۱۰۰
کینزیوتیپینگ( برچسب رنگی کاهش درد)
40%
۵۰,۵۷۰ ت
۳۰,۳۴۲ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۴۷
۹۰
%3۵ تخفیف ماساژ ریلکسی
35%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۴۷
۱۱۰
سونای نمک درمانی داغ
30%
۸۰,۰۰۰ ت
۵۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۴۷
۱۱۰
%30 تخفیف ماساژ تراپی( کمک درمان)
30%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۹۱,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۴۷
۷۰
25 % تخفیف ماساژ با سنگ
25%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۶ روز + ۷:۴۰:۴۷
۹۰