من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان حضرت زهرا اصفهان | من و شهر
۱ ۰

بیمارستان حضرت زهرا

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان حضرت زهرا

۰۳۱ ۳۵۵۱ ۱۱۹۷
۰۳۱ ۳۵۵۱ ۱۱۹۶
۰۳۱ ۳۵۵۱ ۱۱۹۵
اصفهان ،چهاراه عاشق اصفهانی ،بعد از حرم ، بیمارستان حضرت زهرا
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان حضرت زهرا

بخش های بستری
بخش های پاراکلینیکی
بخش های ستاره دار
مشخصات و امکانات