من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان امید اصفهان | من و شهر
۰ ۴۷۶۱

بیمارستان امید

من و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

اطلاعات تماس بیمارستان امید

۰۳۱ ۳۲۳۶ ۸۰۰۵
اصفهان ،خیابان مطهری ،پل شیری ، بیمارستان امید

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان امید

بخش های درمانگاهی
بخش های بستری
بخش های پاراکلینیکی
بخش های ستاره دار
مشخصات و امکانات

بتاهای جدید