من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان امید اصفهان | من و شهر
۱ ۰

بیمارستان امید

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان امید

۰۳۱ ۳۲۳۶ ۸۰۰۵
اصفهان ،خیابان مطهری ،پل شیری ، بیمارستان امید
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان امید

بخش های درمانگاهی
بخش های بستری
بخش های پاراکلینیکی
بخش های ستاره دار
مشخصات و امکانات