من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار همایش شریعتی دانشگاه اصفهان | من و شهر
۰ ۱۵۲۹

تالار همایش شریعتی دانشگاه اصفهان

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تالار همایش شریعتی دانشگاه اصفهان

۰۳۱ ۳۷۹۲ ۲۲۵۸
اصفهان ، خیابان هزار جریب ، دانشکده علوم پزشکی
www.csa.mui.ac.ir
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات

خدمات و امکانات

مشخصات عمومی

مشخصات عمومی