من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار رویا اصفهان | من و شهر
۰ ۳۲۹۶

تالار رویا

من و شهرتالار رویا اصفهانتالار رویا اصفهانتالار رویا اصفهانتالار رویا اصفهانتالار رویا اصفهان
نمایش عکس

بتاهای جدید

اطلاعات تماس تالار رویا

۰۹۱۳ ۱۰۷ ۰۰۹۸
۰۹۱۳ ۱۰۷ ۰۰۹۸
۰۳۱ ۳۵۳۱ ۷۲۰۰
۰۳۱ ۳۵۳۱ ۷۲۰۰
اصفهان،خیابان مشتاق سوم، سه راه پینارت ،خیابان ارغوانیه(ابتدای خیابان)، بعد از ایران خودرو

مشخصات عمومی

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار رویا

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار رویا

لیست قیمت اشتراک

بتاهای جدید