من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > قهوه فروشی ها > قهوه فروشی کلاسنو
۰ ۸۵۶

قهوه فروشی کلاسنو

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس قهوه فروشی کلاسنو

۰۳۱ ۳۶۵۱ ۸۹۵۶
اصفهان ، سپاهانشهر ، میدان غدیر ، مجتمع نگین ۷ ، واحد۲۶۳ ، قهوه فروشی کلاسنو
http://manoshahr.ir/kelasenoo-coffee
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات قهوه فروشی کلاسنو

Icon
خدمات-امکانات
Icon
مشخصات