من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > قهوه فروشی ها > قهوه فروشی ایلیاتی
۱ ۰

قهوه فروشی ایلیاتی

من و شهر

اطلاعات تماس قهوه فروشی ایلیاتی

اصفهان ، بلوار کهندژ ، شهرستان خمینی شهر ، حدفاصل کوچه ۱۲۴_۱۲۲ ، قهوه فروشی ایلیاتی
http://manoshahr.ir/ilyiatea-coffee
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات قهوه فروشی ایلیاتی

خدمات-امکانات
مشخصات