من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > قهوه فروشی ها > قهوه فروشی کسری اصفهان | من و شهر
۱ ۰

قهوه فروشی کسری

من و شهر

اطلاعات تماس قهوه فروشی کسری

اصفهان ،خمینی شهر ،بلوار امیرکبیر ،قهوه فروشی کسری
http://manoshahr.ir/kasra-coffee
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات قهوه فروشی کسری

خدمات-امکانات
مشخصات