من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ کج - شعبه مرداویج - اصفهان | من و شهر
۰ ۷۸۴

کافی شاپ کج | شعبه مرداویج

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کافی شاپ کج | شعبه مرداویج

۰۳۱ ۳۶۶۸ ۹۹۸۵
اصفهان،مرداویج ،میدان برج ،ضلع شرقی ،جنب سوپر برج ،کافی کج
http://manoshahr.ir/kaj-۱
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ کج | شعبه مرداویج

خدمات-امکانات
مشخصات

منو کافه نوشیدنی سرد کافی شاپ کج | شعبه مرداویج

منوی پیشنهادی
منو کافه میلک شیک کافی شاپ کج | شعبه مرداویج

منوی پیشنهادی
منو کافه خوراک ها کافی شاپ کج | شعبه مرداویج

منوی پیشنهادی
منوی پیشنهادی

منو کافه قهوه کافی شاپ کج | شعبه مرداویج

قهوه سرد
قهوه گرم