من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ بادوم اصفهان | من و شهر
۰ ۹۳۵

کافی شاپ بادوم

اطلاعات تماس کافی شاپ بادوم

۰۳۱ ۳۶۴۱ ۰۰۹۴
اصفهان ، آپادانا دوم ، جنب کوچه الفت ، کافه بادوم
http://manoshahr.ir/badom
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ بادوم

خدمات-امکانات
مشخصات