من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ سورن اصفهان | من و شهر
۰ ۶۶۰

کافی شاپ سورن

اطلاعات تماس کافی شاپ سورن

۰۳۱ ۳۶۶۸ ۷۷۷۱۴
اصفهان ، خیابان مرداویج ، خیابان شیخ کلینی ، روبروی پارک مرداویج ، کافی شاپ سورن
http://manoshahr.ir/soren
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ سورن

خدمات-امکانات
مشخصات