من و شهر > لوکال > رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان سپاهان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۵۱۸

رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان سپاهان

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان سپاهان

۰۳۱ ۳۶۶۱ ۳۰۸۲
اصفهان ، خیابان میر ، رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان سپاهان
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان سپاهان

مشخصات و امکانات
رادیولوژی
سونوگرافی