من و شهر > لوکال > رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان خانواده اصفهان | من و شهر
۰ ۳۹۲۹

رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان خانواده

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان خانواده

۰۳۱ ۳۶۲۰ ۱۳۷۹
اصفهان ، بلوار صفه ، رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان خانواده
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان خانواده

سونوگرافی
رادیولوژی
مشخصات و امکانات